Somatische screening bij ASS: Een evaluatief onderzoek van de somatische screening bij een klinische populatie patienten met een autisme spectrum stoornis.

Titel: Somatische screening bij ASS: Een evaluatief onderzoek van de somatische screening bij een klinische populatie patienten met een autisme spectrum stoornis.
Onderzoeker: Gerrit Hoevers
I.h.k.v.: Opleiding VS-GGZ
Samenwerking: dr. A. Bergsma, associate lector en dr. ir. M. B. Michel-Verkerke, hoofddocent/onderzoeker, Saxion
Duur: 03-2016 t/m 06-2017
Informatie: g.hoevers@dimence.nl

Abstract:

Doel: Het evalueren van de somatische screeningen, zowel wat betreft de uitkomsten als het proces.

Onderzoeksvraag:
Welke conclusies kunnen getrokken worden uit de gegevens van somatische screeningslijsten van afdeling X. van het jaar 2015?

Deelvragen:
1. Is het gebruikte screeningsinstrument compleet?
2. Welk deel van de patiënten wordt gescreend?
3. Welk deel van de afgenomen screeningen is compleet? Welke onderdelen missen?
4. Bij welk deel van de onderzochte patiënten is aanvullend onderzoek gedaan (biometrie,  bloedonderzoek, lichamelijk onderzoek)?
5. Welk beeld volgt uit de screeningslijsten? Hoe verhoudt dat zich tot wat uit de literatuur bekend is?
6. Welk deel van de screeningen leidt tot een behandeladvies?