Medium Care autisme, informatie voor professionals

De Medium Care biedt vanaf januari 2014 behandeling aan 8 volwassen patiënten met (een vermoeden van) autisme. Deze patiënten kunnen profiteren van een deskundig multidisciplinaire team voor diagnostiek of stabilisatie van (dreigende) ernstige ontregeling en/of een vastgelopen (behandel)situatie binnen de voorliggende voorziening of woonsituatie, die niet anders opgelost kan worden dan met een klinische opname. Bovenregionale opnames zijn mogelijk. Specialistische tweedelijnszorg is niet afdoende voor deze doelgroep. Patiënten worden vrijwillig dan wel met een juridische maatregel opgenomen.

Zorgaanbod

De Medium Care beschikt over acht slaapkamers met eigen sanitair. Binnen de Medium Care ligt de nadruk op stabilisatie en regulatie van gedrag in een veilige omgeving. De context biedt structuur en behandeling in de vorm van farmaco- en communicatieve therapie. Er wordt intensief gebruik gemaakt van observatie instrumenten. De opnameduur is beperkt en wordt vooraf met de verwijzer op papier vastgelegd.

Indicatiecriteria

De aan te melden cliënt:

  • Is tussen 18 - 65 jaar
  • Heeft een IQ van > 80
  • Heeft een diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of een ernstig vermoeden van ASS dat niet anders dan klinisch onderzocht kan worden.
  • Heeft naast de (vermoedelijke) diagnose ASS ernstige bijkomende problematiek, waaronder verslaving, comorbiditeit of psychosociale complicaties, wat het functioneren ernstig belemmert en/of gepaard gaat met ernstige gedragsproblemen.
  • Heeft te maken met een vastgelopen behandelsituatie in voorliggende (behandel)setting.

De aanmelding kan alleen gedaan worden door een verwijzende instantie uit de tweede lijn. Voorwaarde voor plaatsing is een garantstelling voor terugname. Hiervoor wordt een contract met de verwijzende instantie opgesteld. Lorna Wing doet alleen geplande opnames. Acute (ambulante) crises worden niet opgenomen.

Na aanmelding wordt elke inschrijving binnen twee weken beoordeeld door een behandelaar. Wanneer de vraag passend is voor ons team/voor het COS wordt de patiënt schriftelijk uitgenodigd.

Wanneer de vraag niet passend is of er nog aanvullende informatie nodig is nemen wij contact op met de verwijzer.

Onderaanneming

Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen kan door een andere 2e of 3e lijns zorgaanbieder ingeschakeld worden voor diagnostisch onderzoek, behandeladvies of opname.

Indien cliënt bij u staat ingeschreven met een ontwikkelingsstoornis als hoofddiagnose (ASS of ADHD) moet er onderaannemerschap worden geregeld

In dat geval is verwijzende instantie de hoofdaannemer en registreert daarmee alle activiteiten in de DB(B)C en ZZP, ook die van de andere 3e lijns zorgaanbieder. De hoofdaannemer is daarbij verantwoordelijk voor de geleverde zorg. Voor het maken van afspraken van over onderaannemerschap hebben wij de een aantal gegevens van uw instelling nodig. Hier wordt naar gevraagd in het aanmeldformulier.

Informatie voor patiënten

Aanmelden