Aanmelden door verwijzers

Aanmeldprocedure

Om een patiënt aan te melden voor diagnostiek of behandeling in de kliniek ontvangen wij graag van u ons volledig ingevulde aanmeldformulier ondertekend door een huisarts of psychiater. Daarin dient de reden van aanmelding duidelijk te worden omschreven.

Om uw vraag goed te kunnen beoordelen ontvangen wij ook graag het volgende:

  • Verslag van eerder onderzoek naar ASS of ADHD
  • Ziektebeloop
  • Medicatiehistorie
  • Biografie
  • Overige gehanteerde behandelmethoden

De volgend doelgroepen komen in aanmerking voor verwijzing naar het COS:

  • Mensen met autisme of ADHD die niet (meer) in de tweede lijn behandeld kunnen worden
  • Mensen met autisme of (ADHD) waarbij sprake is van complexe diagnostiek

Na aanmelding wordt elke inschrijving binnen twee weken beoordeeld door een behandelaar. Wanneer de vraag passend is voor ons team/voor het COS wordt de patiënt schriftelijk uitgenodigd.

Wanneer de vraag niet passend is of er nog aanvullende informatie nodig is nemen wij contact op met de verwijzer.

Bent u werkzaam binnen Dimence en wilt u een patiënt naar het COS verwijzen. Gebruik dan het interne aanmeldformulier. Stuur een korte verwijsbrief voorzien van een handtekening en AGB code van de verwijzer (huisarts of psychiater) als bijlage mee.

Bent u elders werkzaam en wilt u een patiënt verwijzen naar het COS dan kunt u gebruik maken van het externe aanmeldformulier. Stuur een korte verwijsbrief voorzien van een handtekening en AGB code van de verwijzer (huisarts of psychiater) als bijlage mee.

NB uw aanmelding wordt alleen in behandeling genomen wanneer deze volledig is ingevuld met als bijlage een verslag van eerder onderzoek naar ASS of ADHD.

Hier vindt u het interne aanmeldformulier. Stuur deze, voorzien van de gevraagde informatie naar secretariaat-cos-ambulant@dimence.nl.

Hier vindt u het externe aanmeldformulier. Stuur deze, voorzien van een handtekening en agb-code van de verwijzer (arts of psychiater) naar secretariaat-cos-ambulant@dimence.nl.

 

Tarieflijst:

TIJDSCHRIJVEN

Code

Eenheid

Tarief excl. BTW

Arts (waaronder Agio/Agnio)

MB.BG.basis

 Per uur

€ 107,50

Dietist

OV.BG.diet

 Per uur

€ 100,00

Fysiotherapeut

OV.BG.fysio

 Per uur

€ 105,00

Vaktherapeut

VK.SF.vakth

 Per uur

€ 97,50

GZ-psycholoog

PB.BG.gzpsy

 Per uur

€ 110,00

Klinisch psycholoog

PB.SP.klinps

 Per uur

€ 125,00

Maatschappelijk werkende

AG.BI.mwd

 Per uur

€ 95,00

Psychiater

MB.SP.psych

 Per uur

€ 155,00

Psycholoog

PB.BI.psy

 Per uur

€ 100,00

Psychotherapeut

PT.BG.psth

 Per uur

€ 117,50

Sociaal Pedagogisch Hulpverlener

AG.BI.sph

 Per uur

€ 97,50

Sociaal Psych. Verpleegkundige (SPV)

VB.SF.spv

 Per uur

€ 105,00

Verpleegkundig specialist GGZ

VB.SP.vrplsp

 Per uur

€ 107,50

Verpleegkundige (art.3)

VB.BG.vrplk

 Per uur

€ 97,50

 

 

 

 

VERBLIJF

Code

Eenheid

Tarief

 

 

 

100% NZA-tarief

Intramurale plaatsing

Als uw patiënt momenteel in een ggz instelling verblijft en u wilt dat het verblijf wordt voortgezet binnen een klinische afdeling van het Centrum Ontwikkelingsstoornissen (COS) dan moet u rekening houden met onderstaande procedure.
Allereerst moet duidelijk zijn of het COS de geleverde zorg kan declareren op de zorgverzekeraar van de patiënt. Kan dat niet, dan brengt COS de geleverde zorg in rekening bij de huidige verblijfsaanbieder. Pas als duidelijk is of gedeclareerd kan worden naar de zorgverzekeraar van de patiënt of als het contract met de huidige verblijfsaanbieder is ondertekend, wordt de patiënt na een positief oordeel van de intakecommissie op de wachtlijst voor opname geplaatst. Als voorafgaand aan de opname diagnostiek of consultatie wordt verleend, wordt dit waar mogelijk gedeclareerd op basis van onderaannemerschap of een andere diagnose.

Onderlinge dienstverlening (onderaannemerschap)

Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen kan door een andere 2e of 3e lijns zorgaanbieder ingeschakeld worden voor diagnostisch onderzoek, behandeladvies of opname. Indien cliënt bij u staat ingeschreven met een ontwikkelingsstoornis als hoofddiagnose (ASS of ADHD) moet er onderlinge dienstverlening worden geregeld. In dat geval is verwijzende instantie de hoofdaannemer en registreert daarmee alle activiteiten in de DB(B)C en ZZP, ook die van de andere 3e lijns zorgaanbieder. De hoofdaannemer is daarbij verantwoordelijk voor de geleverde zorg. Voor het maken van afspraken van over onderlinge dienstverlening hebben wij de een aantal gegevens van uw instelling nodig. Hier wordt naar gevraagd in het aanmeldformulier.

Er zijn voor ons twee varianten van onderlinge dienstverlening.

•             wij als Opdrachtgever, dus wij besteden zorg uit en ontvangen een factuur van de partij die de zorg levert (Hoofdaanneming).

•             wij als Opdrachtnemer, dus wij leveren zorg voor een andere partij (de Opdrachtgever) en sturen hiervoor een factuur (Onderaanneming).

In beide gevallen gaat het om het verlenen van zorg of diensten ten behoeve van dezelfde primaire diagnose.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met het secretariaat:

Ambulant: 0570-63 96 56 of via  secretariaat-cos-ambulant@dimence.nl

Kliniek: 0570- 60 45 00 of via secretariaat-cos-kliniek@dimence.nl

Beperkte mogelijkheid tot aanmelding voor Ontwikkelingsgerichte Behandeling Autisme jongeren (voorheen Perspectief):

Helaas heeft OBA momenteel weinig ruimte voor jongeren van bijna 18 en ouder. Dit betekent dat jongeren van 15 en 16 jaar voorrang krijgen bij opname. Het is nog onduidelijk voor hoe lang dit beleid geldend zal zijn. Onze wachttijden zijn daarmee nog moeilijker dan anders te voorspellen.

Geen mogelijkheid tot aanmelding voor Intensieve Behandeling Autisme (voorheen High Care/ Medium Care):

Voor Intensieve Behandeling Autisme kan helaas niet aangemeld worden. Het aantal aangemelde cliënten is zo groot dat de wachttijd voor start van de behandeling van nieuwe cliënten inmiddels tussen de 1 en 1,5 jaar ligt. Dit vinden wij onaanvaardbaar voor cliënten en onwerkbaar voor ons. We beseffen dat niet kunnen aanmelden een enorme tegenslag is voor cliënten, die graag hun problemen willen aanpakken met hulp van ons. Er zijn in Nederland onvoldoende passende voorzieningen voor mensen met autisme en ernstige bijkomende problematiek. Wij brengen dit knelpunt onder de aandacht van beleidsmakers en instanties die gaan over verdeling van schaarse middelen. Verwachting is dat cliënten zich pas in de loop van 2020 weer kunnen aanmelden. Zodra de situatie verandert, zullen we dit op de website vermelden.

Geen mogelijkheid tot aanmelding voor Herstelgerichte Behandeling Autisme (voorheen OPW/Wonen):

Voor Herstelgerichte Behandeling Autisme kan helaas niet aangemeld worden. Het aantal aangemelde cliënten is zo groot dat de wachttijd voor start van de behandeling van nieuwe cliënten inmiddels tussen de 1 en 1,5 jaar ligt. Dit vinden wij onaanvaardbaar voor cliënten en onwerkbaar voor ons. We beseffen dat niet kunnen aanmelden een enorme tegenslag is voor cliënten, die graag hun problemen willen aanpakken met hulp van ons. Er zijn in Nederland onvoldoende passende voorzieningen voor mensen met autisme en ernstige bijkomende problematiek. Wij brengen dit knelpunt onder de aandacht van beleidsmakers en instanties die gaan over verdeling van schaarse middelen. Zodra de situatie verandert, zullen we dit op de website vermelden.

Geen mogelijkheid tot aanmelden voor Langdurige Behandeling Autisme (voorheen Workhome):

Momenteel is het tot onze spijt niet mogelijk om patiënten aan te melden voor het Workhome omdat de wachtlijst voor opname de maximale lengte heeft bereikt. Zodra hier verandering in komt maken wij dit kenbaar via de website. Heeft u een vraag over deze voorziening, dan kunt u dit mailen naar secretariaat-cos-kliniek@dimence.nl.

Wachttijden OPW - Perspectief - High / Medium Care

Wachttijden SCOS